Výsledky soutěže/Results of the competition

Protokol Soutěže zde / Competition log here

Soutěžní návrh/ Proposal 01 – McCullough Mulvin Architects, 16 Molesworth Street, Dublin, D02 YF58

Z protokolu soutěže / From Competetion log

 

Návrh číslo 1 velmi logicky reaguje nejen na vlastní zadání, tedy řeší všechny podstatné funkcionality pro využití objektu jako zázemí galerie současného umění. Přesto projekt rovněž bere v úvahu možné budoucí rozšiřování instituce zřetelným navržením míst, kde lze ještě ke stávajícímu objektu dostavět případné další „pavilony“ dle budoucích potřeb a možností galerie. Je nutné ocenit, že základní potřeby instituce řeší projekt bez doplňkových dostaveb pro umístěn vlastních funkcí zajišťujících chod a potřeby galerie. Zmínku zaslouží i fakt, že návrh řeší obslužnost a potřeby úložných prostor velmi diskrétně a s ohledem na vlastní provoz. Nicméně aby dosáhl těchto efektů, uzpůsobuje logiku prostorového uspořádání navržením dvou základních komunikačních tras, podél nichž jsou distribuovány konkrétní prostory: galerie, auditorium a prostory pro veřejnost. Ruší tak podstatnou charakteristiku původního objektu jako aditivní sestavy jednotlivých „pavilonů“. Nový prvek, který se propisuje do celkové morfologie stavby, je vyhlídková věž, jejíž potřebnost a vizuální podoba jsou ovšem problematické a nedodávají řešení na přesvědčivosti. Rovněž navrhované materiály, jimiž by se řešily vlastní stavební úpravy vnitřku (ocel, sklo) jsou diskutabilní vzhledem k možnému vyznění rekonstrukce. Velmi dobré řešení nástupu a průchodnosti objektu pak problematizuje poměrně komplikované členění venkovních ploch.

 

Proposal no. 1 responds not only very logically to the competition requirements; it also addresses all essential functionalities of the site as a contemporary art gallery. Yet the project also takes into account the possible future expansion of the institution by clearly proposing points at which additional ‘pavilions’ can be added to the existing building, depending on the gallery’s future needs and capacities. It is worthy of recognition that the project is capable of addressing the institution’s basic needs (for the operations of the gallery) without the necessity to build extensions. The proposal also provides very discreet solutions to technical and storage facilities, taking into account the gallery’s operational needs. Nevertheless, in order to achieve this, the project proposes a spatial arrangement based on two basic communication routes along which the specific spaces are distributed: the gallery, the auditorium and the public areas. This undermines a key aspect of the original site – its structure as a group of individual ‘pavilions’. The new element affecting the overall morphology of the site is the viewing tower; however, its necessity and visual appearance are problematic and not persuasive. Likewise, the proposed materials for the interior interventions (steel, glass) are questionable with regard to the reconstruction project. The entrance area and paths of movement through the building are dealt with very well; however, the rather complicated configuration of the outdoor space detracts from this.

 

Originální PDF zde / Original PDF here

Soutěžní návrh/ Proposal 02 – Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o., Grafická 831/20, Smíchov 150 00 Praha

Soutěžní návrh č.02 se umístil na 1. míste/ Proposal no. 2 was ranked in first place.

Z protokolu soutěže / From Competetion log

 

Urbanismus návrhu je elementární a jednoduchými prostředky minimálním způsobem vymezuje areál vůči okolnímu prostoru, zároveň ho ale dostatečným způsobem otevírá do navazujícího veřejného prostoru města a propojuje ho s ním.

Řešení historických budov je přiměřené, vzhledem ke konceptu vytvoření co nejvelkorysejších otevřených a navzájem propojených prostor a současné potřebě umístění nezbytného zázemí. Umístění zázemí do stávajících budov na jedné straně omezuje míru velkorysosti vnitřních prostor, na druhé straně je maximálně úsporné z ekonomického hlediska.

Architektonické řešení vnáší díky vložení mezzo měřítka nově vložených či otevřených prostor (Bílá věž a auditorium s mobilní střechou) zajímavý prostorový a orientační moment.

Architektonické zásahy a novotvary bude nutné prověřit v kontextu památkové ochrany, zejména konstrukční realizovatelnosti a vztahu bílé věže k historickému prostoru pod ní.

Návrh pojímá koncepci osvětlení opět technicistním způsobem, ale nabízí velkou šíři výstavních možností v interiéru i exteriéru s vědomím (nabídkou) rozdílných světelných podmínek. Výjimkou je návrh věže, jehož integrální součástí je i koncepce osvětlení. V této koncepci bude třeba detailněji řešit regulaci světelných podmínek (clonění, stínění) v průběhu dne.

 

The urbanistic design is elementary, using simple means in a minimalist manner to delineate the site with regard to the surrounding area, while also adequately opening it up to the public space of the city and integrating it with this public space.

The approach to the historic buildings is appropriate, in view of the concept of creating the largest possible open and mutually integrated spaces while also incorporating essential technical areas. The location of the technical areas in the existing buildings reduces the size of the internal space, yet on the other hand it is a highly cost-effective solution.

By inserting a mezzo scale in the form of newly inserted or opened spaces (the white tower and the auditorium with a mobile roof), the architectural solution provides an interesting spatial and orientational stimulus.

The architectural interventions and new elements will have to be assessed in the context of heritage conservation – especially the structural implementability of the white tower and the relation between this new element and the historic space under it.

The proposal again takes a technical approach to the lighting concept, but it offers a broad range of exhibition options both in the interior and the exterior, remaining aware of the potential differences in lighting conditions. The exception is the proposed tower, which includes a lighting conception as its integral component. This conception will have to address the regulation of lighting conditions throughout the day (blinds, shading etc.) in greater detail.

 

Originální PDF zde / Original PDF here – Panel01, Panel02, Panel03

 

Soutěžní návrh/ Proposal 03 – GUTGUT, Grösslingová 63, 811 09 Bratislava

Z protokolu soutěže / From Competetion log

 

Autoři tohoto návrhu vrací tvář objektu do původního stavu tak, aby vynikla původní architektura objektu. Bohužel chybí původní dřevěná věžička chladící věže důležitá pro siluetu objektu. V dispozičním řešení nevyužívá prostorové danosti stávajícího objektu.

Urbanistické řešení neumožňuje volný přechod umění do města. Ze západní strany je objekt galerie uzavřen novým objektem, který vytváří úzký vstupní prostor. Ze strany východní je vstup do galerie řešen pouze na jižním rohu, a naopak exponovaná severní část objektu je věnovaná skladu a zásobování. K tomuto východnímu předprostoru se galerie staví zády. Historický objekt nekomunikuje s okolím a je uzavřen do sebe.

Koncepce osvětlení výstavních prostoru spočívá v aplikací technických prostředků pro zajištění osvětlení. Ryze technické řešení bez náznaku obecnější koncepce a práce se světlem.

 

The authors propose to restore the building to its original appearance in order to highlight its historic architecture. Unfortunately it lacks the original wooden turret of the cooling tower, which is an important element of the building’s silhouette. The proposed layout does not make use of the spatial configuration of the current building.

The urbanistic solution does not enable the free passage and access for art into the city. On the west side the gallery is blocked off by a new building, creating a narrow entranceway. On the east side the entrance to the gallery is only at the south corner; the exposed north side of the building is given over to storage and delivery. The gallery turns its back on the area to the east. The historic building does not communicate with its surroundings; it turns in on itself.

The lighting conception consists in the application of technical equipment to provide lighting. It is a purely technical conception, without a suggestion of a more general concept for working with light.

 

Originální PDF zde / Original PDF here – Panel01, Panel02, Panel03

 

Soutěžní návrh/ Proposal 04 – PLURAL s.r.o., Klemensova 5, 811 09 Bratislava

Z protokolu soutěže / From Competetion log

 

Návrh vychází ze záměru uspořádat galerii Plato jako „Dům dvou tváří“ s důrazem na dvojí charakter stavby:

Směrem k centru se obrací veřejným prostorem s hlavním nástupem, parkovištěm a alejí, na opačnou stranu, směrem k ul. Porážkové, situuje rozměrnou halu pro výstavy umožňující její alternativní využití. Tento koncept zdůrazňuje možnost přizpůsobit obnovu památky konkrétním požadavkům. Zdůrazňuje, že záměrem autorů není nostalgický postoj a idealizace, ale naopak – její neukončenost.

Způsob navrženého řešení však dle poroty nenaplňuje zmíněné cíle záměru. Hala sice uvolňuje vnitřní prostory, zároveň však nežádoucím způsobem potlačuje historickou stavbu.

Koncepce osvětlení výstavních prostoru spočívá v aplikací technických prostředků pro zajištění osvětlení. Ryze technické řešení bez náznaku obecnější koncepce a práce se světlem.

 

The proposal is based on the plan to present the Plato gallery as a ‘building of two faces’, emphasizing the dual nature of the structure:

In the direction of the city centre there is a public space including the main entrance, a car park and an avenue; in the other direction (Porážková St.) there is a large exhibition hall which can also be used for other purposes. This concept emphasizes the potential for adapting the site to serve specific requirements. It emphasizes that the authors are not engaged in nostalgia and idealization, but are indeed aware of the lack of finality here.

However, in the opinion of the jury the proposed solution does not achieve the required goals. The hall frees up interior space, but it also suppresses the historic material.

The lighting conception consists in the application of technical equipment to provide lighting. It is a purely technical conception, without a suggestion of a more general concept for working with light.

 

Originální PDF zde / Original PDF here

 

Soutěžní návrh/ Proposal 05 – ZEROZERO, s.r.o., Čsl. armády 29, 080 01 Prešov, Slovensko

Soutěžní návrh č.05 se umístil na 2. míste/ Proposal no. 2 was ranked in second place .

Z protokolu soutěže / From Competetion log

 

Návrh se prioritně soustřeďuje na urbanismus místa a jeho začlenění do okolí. Správně formuluje potřebu určitého prostorového vymezení areálu, jako identifikaci a zakotvení v nepevné okolní struktuře města. Tuto myšlenku však dotahuje do extrému víceméně do sebe uzavřeného objektu, uzavřeného vůči okolnímu městu. Tato uzavřenost je v rozporu s představou funkčního a jí odpovídajícího prostorového otevření galerie a její propojení s veřejným prostorem města a zároveň i určitou flexibilitou možné proměny rozsahu areálu do budoucna.
Architektonické řešení je vysoce kultivované a vytváří kvalitní a zajímavé venkovní i vnitřní prostory galerie.
Řešení historického objektu je adekvátní. Velkorysost vyprázdněných prostor, umožněná vymístěním zázemí do novostaveb, je vhodná jak pro prezentaci atraktivity historické substance, tak pro sledovaný galerijní záměr.
Z 8 zaslaných návrhů jen návrh č. 5 věnoval pozornost otázce stavebních a investičních nákladů.
Z hlediska ekonomiky projektu je zajímavý potenciál novostaveb po obvodu areálu. V případě, že v příštích letech budou objekty sloužit jako kulturní centrum, je zde možnost část novostaveb komerčně pronajmout za tržní nájmy, zatímco druhá část bude sloužit zázemí historické budovy. Tím by se dal generovat příjem pro město, ze kterého by se mohla financovat pravděpodobně poměrně drahá rekonstrukce historické budovy. V případě, že by z jakýchkoliv důvodů kulturní centrum v budoucnosti omezilo nebo zakončilo svoji činnost, pak by novostavby (pokud možno fyzicky otevřenější ke svému okolí) a historická budova mohly mít program v doméně tzv. „Retail led mixed-use“ městských funkcí, který by byl velkým přínosem k zesílení atraktivity a ekonomického života městské části.
Z pohledu koncepce osvětlení návrh pracuje s rozdílností jednotlivých prostorů a s diferenciovaným přístupem, který dává příslib další hlubší práce se světlem v rámci limitů stávající budovy.

 

The proposal focuses mainly on the urbanism of the site and its incorporation into the surrounding urban fabric. It correctly formulates the need for a distinct spatial delineation of the site, identifying and anchoring it within the mutable surrounding urban structure. However, it pushes this idea to the extreme, creating what essentially a closed, self-contained structure, turning in on itself and away from the surrounding city. This enclosed nature is at variance with the notion of the functional opening-up of the gallery (and the corresponding spatial opening-up) and its integration with the public space in the city, while also offering a degree of flexibility for potential future changes at the site.

The architectural design is highly cultivated and creates high-quality, interesting outdoor and indoor spaces at the gallery.

The approach to the historic material is adequate. The generous amount of empty space created by the location of the technical and support facilities in a new building makes the proposal suitable for presenting the attractiveness of the historical fabric of the site as well as for its use as a gallery.

Out of the 8 proposals received, only proposal no. 5 addressed the issue of construction and investment costs.

From the economic perspective, the new buildings to be situated around the perimeter of the site offer interesting potential. If the site is to serve as a cultural centre in the future, it will be possible to lease some of the new buildings to tenants on a commercial basis, while the other new buildings will provide technical facilities for the historic building. This would generate income for the City, enabling it to fund the (probably quite expensive) reconstruction of the historic building. If for whatever reason the cultural centre reduced or terminated its operations in the future, the new buildings (if possible more physically open to their surroundings) and the historic building could potentially be the site of retail-led mixed-use functions; this would represent a major benefit, increasing the attractiveness of this part of the city and boosting its commercial and economic life.

With regard to the lighting concept, the proposal involves different approaches in the different individual spaces; this offers the potential for more sophisticated work with lighting within the limits of the existing building.

 

Originální PDF zde / Original PDF here – Panel01, Panel02, Panel03

 

Soutěžní návrh/ Proposal 06 – RadaArchitekti s.r.o., sídlo:Tučkova 12, 602 00 Brno

Z protokolu soutěže / From Competetion log

Otevřené prostranství vůči Porážkové ulici i z východní strany hodně reagují na urbánní kontext i funkci galerie. Stylizované zdůraznění vstupní linie v ose historické věže i některé další exteriérové úpravy nejsou vhodné. Dispoziční rozvrh je v zásadě vyhovující, problémovým se jeví nový, investičně náročný objekt administrativy a skladu. Atmosféra vnitřních prostorů galerie je předdefinována dnes obvyklou designerskou manýrou přestaveb bývalého industriálu. Toto protiřečí očekávanému charakteru prostorů takovéto galerie a její otevřenosti vůči podobám její budoucích programů.

Koncepce osvětlení výstavních prostoru spočívá v aplikací technických prostředků pro zajištění osvětlení. Ryze technické řešení bez náznaku obecnější koncepce a práce se světlem.

 

The open area towards Porážková St. and on the east side responds strongly to its urban context and to the function of the gallery. The stylized emphasis of the entrance path along the axis of the historic tower is not appropriate, similarly to several other exterior features. The layout is essentially adequate; the new building for offices and storage is financially demanding and problematic. The atmosphere of the internal spaces of the gallery is pre-defined by the (nowadays common) design mannerisms used in conversions of former industrial buildings. This contradicts the expected character of the spaces in a gallery such as this and restricts its openness to the forms of future programmes.

The lighting conception consists in the application of technical equipment to provide lighting. It is a purely technical conception, without a suggestion of a more general concept for working with light.

 

Originální PDF zde / Original PDF here – Panel01, Panel02, Panel03

 

Soutěžní návrh/ Proposal 07 -Ing. arch. Josef Kiszka, Národní třída 856/1, 736 01 Havířov

Z protokolu soutěže / From Competetion log

Základní črty návrhu z hlediska urbánního kontextu jsou správně rozvrženy – otevřená prostranství z obou stran objektu, situace hlavního vstupu apod. Kompaktní zeleň s travnatou plochou podvazuje variabilitu užívání plochy z východní strany. Vnitřní dispozičně-prostorový rozvrh je vcelku optimální a logický. Problémové se jeví rozsáhlé většinou transparentní nadstavby střešní krajiny a investičně náročný objem administrativy a depozitáře.

Snaha o propracovanější způsob práce s denním světlem ve výstavních prostorách z pohledu vytvářeného světelného prostředí i jeho kontroly.

 

The basic sketches are adequate from the perspective of the urban context – open space on both sides of the building, the situation of the main entrance, etc. The compact green area and lawn reduces the variability of use of the area on the east side. The internal layout and spatial configuration is logical and ideal. Problematic aspects are the use of extensive, mostly transparent additions to the roof and the financially demanding volume of the office space and depository.

There is an attempt to work with daylight in a sophisticated manner in the exhibition spaces in terms of creating and controlling the lighting environment.

 

Originální PDF zde / Original PDF here

Soutěžní návrh/ Proposal 08 – KWK Promes, arch. Robert Konieczny, ul. Rymera 3/5, 40-048 Katowice

Soutěžní návrh č.08 se umístil na 3. míste/ Proposal no. 2 was ranked in third place .

 

Z protokolu soutěže / From Competetion log

Autoři projektu nechtějí silná poškození a změny památkově chráněného komplexu jatek ani rekonstrukcí vymazat a vrátit do původního stavu a ani je tématizovat moderním tvaroslovím. Fasády objektu sice rekonstruují, ale na místech později vybouraných velkých otvorů fasády doplňují pohyblivými betonovými odlitky zmizelých částí budov. Těmito zásahy „zcizují“ průmyslovou historickou architekturu, poukazují na nové užití budov a proměňují budovy nyní umístěné na betonové ploše na „sochařský“ objekt. Pohyblivé veliké betonové stěny zasazené do fasád zároveň umožňují prostorově propojit vnější a vnitřní prostory a pohybem těchto elementů měnit orientaci budovy.

Silná koncepce projektu byla porotou rozpoznána a oceněna, ale také kontroverzně diskutována. Minimalistická koncepce vzbuzuje mnoho pochyb, které projekt není schopen vyvrátit: jakým způsobem mají být betonové stěny konstruovány a pohybovány, jak bude zajištěno vhodné klima uvnitř budov či přiměřeně fungující vstupy, jsou historické citáty vhodné jako poukaz na současné umění?

Projekt má silnou vůdčí ideu, ale ve větším aspektu zůstává na koncepční, skoro diagramatické rovině. Ačkoliv by bylo dispoziční řešení s několika změnami realizovatelné (umístění skladů, doplnění zásobování apod.) nedovedl porotu přesvědčit, že by byl bez podstatných změn na předložené koncepci realizovatelný.

Zajímavý způsob otevření výstavního prostoru do exteriéru nabízející i netradiční přístup práce s denním světlem na pomezí interiéru a exteriéru, který ale není k návrhu zmíněn. Koncepce osvětlení je vyjádřena klasickými technickými prostředky.

 

The project authors do not intend either to rectify the severe damage and changes to the heritage-protected complex by reconstructing it and returning it to its original state; nor do they intend to thematize these aspects using modern styles. They plan to reconstruct the façades, but at places where large openings have been created in the façades they plan to insert movable concrete castings of the missing parts of the buildings. These interventions “alienate” the historic industrial architecture, emphasize the new use of the buildings, and transform the buildings currently located on the concrete surface into a “sculptural” object. The large movable concrete walls inserted into the façades also enable the spatial integration of the external and internal spaces; moving these elements changes the orientation of the building.

The jurors recognized and appreciated the strong concept of the project, but it provoked controversial discussions. The minimalist conception raises many doubts which the project is unable to address: how the concrete walls should be constructed and moved, how a suitable climate can be ensured inside the building, how the entrances can function appropriately, and whether historical citations are appropriate as a reference-point for contemporary art.

The project has a strong central idea, but in its broader aspect it remains on a conceptual, almost diagrammatical level. Although the layout would be implementable, with several changes (location of the storage facilities, delivery access, etc.), the jury was not convinced that the presented concept would be implementable without significant changes.

The project offers an interesting way of opening up the exhibition space to the exterior, creating the potential for a novel approach towards working with daylight on the boundary of the interior and exterior, but this is not mentioned in the proposal. The lighting concept relies on standard technical equipment.

 

Originální PDF zde / Original PDF here – Panel01, Panel02, Panel03