Soutěžní podmínky/Code of the competition

Soutěžní podmínky – PDFCode of the competition – PDF

 

MĚSTO OSTRAVA

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších změn a doplňků,
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků,
v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších změn a doplňků.,
s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ –

REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY BÝVALÝCH JATEK PRO ÚČELY GALERIE PLATO OSTRAVA

(dále jen soutěž)
a vydává k ní tyto soutěžní podmínky

V Ostravě dne 3. února 2017

 

OBSAH SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
 1. ZADAVATEL, POROTA, PŘIZVANÍ ODBORNÍCI A POMOCNÉ ORGÁNY POROTY
  1.1 Zadavatel
  1.2 Organizátor soutěže
  1.3 Zpracovatel soutěžních podmínek
  1.4 Porota
  1.5 Přizvaní odborníci
  1.6 Sekretář soutěže
  1.7 Přezkušovatel soutěžních návrhů
 2. PŘEDMĚT SOUTĚŽE A SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ
  2.1 Předmět soutěže
  2.2 Soutěžní zadání
  2.3 Důsledky nedodržení požadavků zadavatele na řešení předmětu soutěže
 3. DRUH A ÚČEL SOUTĚŽE, SPECIFIKACE NÁSLEDNÉ ZAKÁZKY
  3.1 Druh soutěže
  3.2 Účel a poslání soutěže
  3.3 Specifikace následné zakázky
 4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
  4.1 Podmínky účasti v soutěži
  4.2 Prokázání splnění podmínek účasti v soutěži
  4.3 Důsledky nesplnění podmínek k účasti v soutěži
  4.4 Vyzvaní účastníci
  4.5 Snížení počtu účastníků
 5. DOSTUPNOST SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE, SOUTĚŽNÍ PODKLADY, PROHLÍDKA SOUTĚŽNÍHO MÍSTA A VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
  5.1 Dostupnost soutěžní dokumentace
  5.2 Soutěžní podklady
  5.3 Prohlídka soutěžního místa
  5.4 Vysvětlení soutěžních podmínek (dotazy)
 6. SOUTĚŽNÍ NÁVRH
  6.1 Náležitosti soutěžního návrhu
  6.2 Grafická část
  6.3 Textová část
  6.4 Digitální verze návrhu
  6.5 Obálka nadepsaná „Autor“
  6.6 Obálka nadepsaná „Kontaktní adresa“
  6.7 Náležitosti soutěžních návrhů v druhé fázi soutěže
  Náležitosti soutěžního návrhu pro druhou fázi soutěže budou upřesněny na základě výsledků a vyhodnocení první fáze a budou zaslány postupujícím soutěžícím spolu s výzvou a případně dalšími podklady na adresu uvedenou v obálce „Kontaktní adresa“.
  6.8 Označení návrhu a jeho částí
  6.9 Obal návrhu
  6.10 Úprava soutěžních návrhů pro druhou fázi soutěže
  Úprava soutěžního návrhu pro druhou fázi soutěže bude zaslána postupujícím soutěžícím spolu s výzvou a případně dalšími podklady na adresu uvedenou v obálce „Kontaktní adresa“.
  6.11 Podmínky anonymity soutěžního návrhu
  6.12 Důsledky nesplnění požadavků na soutěžní návrhy
 7. KRITÉRIA HODNOCENÍ NÁVRHŮ
  7.1 Kritéria hodnocení
  7.2 Kritéria hodnocení pro druhou fázi soutěže
 8. CENY, ODMĚNY A NÁHRADY VÝLOH SPOJENÝCH S ÚČASTÍ V SOUTĚŽI
  8.1 Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži
  8.2 Ceny
  8.3 Odměny
  8.4 Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži
  8.5 Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, popřípadě neudělení některých cen a odměn
  8.6 Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži
 9. PRŮBĚH SOUTĚŽE
  9.1 Projednání soutěžních podmínek před vyhlášením soutěže
  9.2 Zahájení soutěže
  9.3 Prohlídka soutěžního místa
  9.4 Soutěžní dokumentace
  9.5 Odevzdání soutěžních návrhů (1.fáze)
  9.6 Přezkoušení návrhů
  9.7 Hodnotící zasedání poroty
  9.8 Výzva vybraným účastníkům k účasti ve druhé fázi soutěže
  9.9 Průběh druhé fáze soutěže
  9.10 Protokol o průběhu soutěže
  9.11 Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a jeho oznámení
  9.12 Zpřístupnění soutěžních návrhů
  9.13 Ukončení soutěže, zrušení soutěže
  9.14 Proplacení cen a odměn ev. náhrad nákladů spojených s účastí v soutěži
  9.15 Veřejná výstava soutěžních návrhů
 10. ŘEŠENÍ ROZPORŮ
  10.1 Námitky
  10.2 Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
 11. AUTORSKÁ PRÁVA
  11.1 Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu účastník – autor
  11.2 Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu účastník – zadavatel
 12. OSTATNÍ PODMÍNKY
  12.1 Jazyk soutěže
  12.2 Právní řád
  12.3 Klauzule o akceptování podmínek soutěže