Otázky a odpovědi / Q&A

Dotaz 01 :

Dobrý den, máme dva dotazy ohledně přípravy portfolia pro první kolo soutěže:

1/ V šabloně je první stránka s pokyny – má být součástí portfolia nebo je možné ji vymazat?

2/ Je možné prezentovat jeden projekt na více stranách? Má v takovém případě zůstat pokaždé stejné záhlaví s identifikačními údaji projektu nebo je možné na dalších stranách prezentujících jeden projekt využít celé plochy A3?

Question 01:

We have two questions about the portfolio for the first stage of the competition:

1) The first page of the template contains instructions – should it be part of the portfolio, or it is possible to delete it?

2) Is it possible to present one reference project on more than one page? If so, should the page header area (with the project identification details) remain the same on all the pages, or it is possible to use the entire A3 surface on all pages presenting the reference project (except the first page)?

Odpověď :

Ad 1) První strana vzoru portfolia (podklad P13)  je instruktážní a není povinnou součástí portfolia. První strana portfolia bude obsahovat jméno/název

uchazeče/atelieru s kontaktními údaji, dále charakteristiku uchazeče/atelieru a seznam referencí, na druhé a každé následující straně bude představeny jednotlivé reference dle layoutu vzoru portfolia.

Ad ) Porota považuje jeden formát A3 pro základní představení reference za dostačující, doporučuje uspořádání dle vzoru.

Answer :

Re: 1) The first page of the portfolio template (supporting document P13) contains instructions; it is not a compulsory part of the portfolio. The first page of the portfolio should state the name of the applicant/studio including contact details, and it should then give details about the applicant/studio and a list of reference projects. Each of the following pages should present one of the reference projects using the layout as specified in the portfolio template.

Re: 2) The jury considers 1 page in A3 format sufficient to present a reference project; we recommend you use the layout given in the template.


Dotaz 02 (dotaz vyzvaného účastníka)

Thank you for your email. We have got a few more questions. Is the following understanding correct concerning the two competition stages mentioned in your email and conditions of competition.

Stage 1: deadline 21th of April. The three winners are selected from this stage. The first, second and third prize winner who will receive the prize money as mentioned in the conditions of competition. (1st CZK 700.000, 2nd CZK 350.000 and 3rd 250.000).

Stage 2: deadline when?? The three winning entrants will be invited to participate in a tender. Is there a separate reimbursement for the tender stage?

Furthermore, the reimbursement of CZK 600,000 will be divided among the competitions entrants. Will this be equally divided among entrants or does the reimbursement depend, for example, on being invited to the second stage?

Could the date of sending the proposal be leading? Considering we have to send our proposal from The Netherlands. In paragraph 9.5.4. of the conditions of competition, it says the proposal should be delivered on the 21th of April. This gives us at minimum 2 days less to work on our proposal and also considering the possibility of delays in the post being delivered.

We are planning on visiting the site the 9th of March. In case we might not be able to visit the site said date, will there be additional pictures of the building and location available for us to work with?

Awaiting your reply.

Překlad dotazu (nikoliv doslovný) :

Potřebují vědět, jestli správně rozuměli struktuře soutěže: První kolo (první fáze) – poslední termín odevzdání návrhu je 21. dubna – vybírají se 3 uchazeči, kteří dostanou ceny (první místo – 700 tisíc, druhé místo – 350 tisíc, třetí místo – 250 tisíc). Chtějí vědět, jestli je tomu tak?
Druhé kolo – poslední termín odevzdání návrhu je kdy? Ti tři vybraní uchazeči budou tedy vyzváni, aby se zúčastnili zadávacího řízení (tendru) – budou i v této fázi nějaké odměny?
Částka 600 tisíc bude rozdělena mezi účastníky soutěže – bude tato částka rovnoměrně rozdělena, nebo to záleží např. na tom, jestli účastník postupuje do druhé fáze?
Ad termín odevzdání návrhu (v odstavci 9.5.4. je uvedeno, že termín dodání má být 21. dubna) – vzhledem k tomu, že oni to budou posílat z Nizozemí, mají minimálně o dva dny méně času a může se taky stát, že zásilka bude opožděna. Ta angličtina není úplně srozumitelná, ale asi se ptají na to, jestli by mohlo být určující datum odeslání návrhu, nikoliv datum přijetí návrhu na MMO.
Plánují návštěvu objektu 9. března. Pokud by se ta návštěva ukázala jako nemožná (neříkají proč by tomu takhle bylo), budou k dispozici další obrazy/fotografie objektu (budovy a okolní prostor)?
Odpověď

Soutěž má předkolo, kdy k 5 vyzvaným bude na základě portfolií vybráno dalších 5 týmů; dohromady tedy bude 10 účastníků soutěže, 1.fáze začne 7.3. a má odevzdání myslím 21.4. , porota vyhodnotí a má dvě možnosti – pokud se naplní požadavky po všech směrech, může rozhodnout o pořadí a rozdělení cen už na základě 1. fáze a rozdělí 1.,2.,3. cenu anebo – vybere k postupu podle uvážení tolik týmů jak se porota rozhodne a probíhá 2. fáze soutěže, která má předpokládaný konec či termín odevzdání 2. týden v červnu – termín a zpřesněné soutěžní podmínky obdrží postupující týmy po vyhodnocení 1. fáze. V případě konání druhé fáze rozhodne porota o pořadí a rozdělení cen až v polovině června.
Do zadávacího řízení budou vyzváni autoři oceněných návrhů (zpravidla 3 – 1.,2. a 3.cena) analogicky podle odpovědi č.1 – v případě že se uskuteční 2. fáze bude zadávací řízení (tendr) vypsán  po schválení zastupitelstvem města na konci června 2017. Zadavatel má zájem zahájit stavbu na konci léta 2018 a tak bude postupovat bez zbytečných prodlev.
Částka 600 tis. Kč bude rozdělena mezi všechny soutěžící, tzn. každému připadne 1/10 z 600 tis. Kč (původně se plánoval počet uchazečů 6, po navýšení počtu účastníků se nepodařilo získat další prostředky, proto taková částka).
Tuto otázku nemám mandát zodpovědět sám bez poroty a zadavatele. Nabízí se, že v takovém režimu je opravdu nepatrně zvýhodněn český účastník, protože zbývající účastníci jsou ze zahraničí a dá se předpokládat, že doručovací lhůta je shodná z Rakouska, Polska, Slovenska i Nizozemí. Lhůta doručení je standardem, lhůta pro odeslání může porotu a zadavatele postavit do obtížné situace, kdy „zatoulaná“ zásilka může být doručená se značným zpožděním např. i po rozhodnutí poroty o pořadí. Na tuto otázku odpovím po poradě s porotou a zadavatelem.
Porota se se zadavatelem dohodla, že způsob, resp. lhůtu odevzdání soutěžního návrhu ponechá v původním znění, tzn. rozhodující je lhůta doručení.

Prohlídku objektu považuji jako architekt za nenahraditelnou ať už pro vstřebání proporcí, prostředí, souvislostí, vjemu atd. Nevylučuji ovšem doplnění podkladů o další fotografie, video sekvence atd.
Překlad odpovědi

 

 1. The competition has a preliminary phase, in which (in addition to the 5 invited participants) a further 5 teams will be selected on the basis of the portfolios which they have submitted. The competition itself will therefore have a total of 10 teams. The first phase (i.e. involving all 10 teams) will begin on 7 March, and the deadline is 21 April. The jury will evaluate the proposals, and it will then have two options for how to proceed. (1) If the proposals meet all the requirements, the jury may be able to decide on the rankings and the distribution of prize money (the prizewinners will be the teams ranked 1st, 2nd and 3rd) already on the basis of this first phase, and there will be no need for a second phase. (2) The second option is that the jury will select several teams (the precise number is a decision for the jury) who will progress to a second phase of the competition. If this second phase happens, the expected deadline is the second week in June; information on the precise date, and precise details of the terms and conditions for this second phase, will be sent to those teams who have been selected to take part in the second phase. If this second phase happens, the jury will make the decision on the final rankings and the distribution of the competition prize money in mid-June.
 1. The prize-winners (typically three, i.e. the teams ranked 1st, 2nd and 3rd) will be invited to take part in the tender stage. The invitation will proceed in the same way as described in answer no. 1 above. If the competition goes to a second phase, the tender will be announced at the end of June 2017 (after being approved by the Ostrava City Assembly). The contracting authority is keen that work at the site should begin at the end of the summer of 2018, and so there will be no unnecessary delays in the administration of the tender process.
 1. The sum of 600,000 CZK will be divided among all ten participants – i.e. each participant (team) will receive 10% of this sum. (Originally the plan was to have 6 participants (teams), but this number was later raised to 10. However, no more funding was available – that is the reason why the sum is 600,000 CZK.)
 1. I do not have a mandate to reply to this question without consulting the jury and the contracting authority. However, the Czech participant’s advantage is really very small indeed; the remaining participants are also from foreign countries, and postal delivery times can be expected to be similar whether from Austria, Poland, Slovakia or the Netherlands.

The date of delivery is the standard criterion in competitions. If the jury and the contracting authority decided to make the date of sending the decisive criterion, this could potentially lead to difficult situations – for example, if a proposal is delayed for a long time in the postal          system, it could even be delivered to us after the jury has already made its decision on the final rankings.

I will respond further after consulting the jury and the contracting authority.

Having discussed this matter with the jury and the contracting authority, we regret to inform you that the date of delivery (i.e. the date on which the proposal arrives here in Ostrava) must remain the decisive criterion, for the reasons that we outlined in our previous reply. We thank you for your understanding in this matter, and we look forward to receiving your proposal.

 1. As an architect I consider a personal tour of the site to be essential and irreplaceable, as it enables visitors to get a feel for the proportions, environment, interconnections, atmosphere etc. However, I do not exclude the possibility that additional photographs, videos etc. might be added to the supporting documents at a later date.

Dotazy ze dne 15. 03. 2017

 

01

 

we have been given access to the non-public material on March 10th, which is a week later than previously mentioned date.

We do understand, of course, the difficulties with application procedures, but it leaves us with very limited time until the deadline.

Would it by any chance be possible to postpone the delivery date of the proposals?

Any additional time would be much appreciated.

 

Porota se za zdržení omlouvá, bylo způsobeno dodatečným právním posuzováním žádostí o účast a z důvodu rovných podmínek pro vyzvané i vybrané účastníky bylo zveřejněno současně. Jakákoliv změna termínů podléhá schválení zastupitelstvem města Ostravy, včetně standardní průvodní procedury a znamenala by zdržení soutěže pravděpodobně v řádu měsíců.

Děkujeme za pochopení.

 

The jury apologizes for the delay, which was caused by a necessary legal assessment of certain applications. In order to ensure identical conditions for all participants, the materials were made available to all participants at the same time. Any change in deadlines would need to be officially approved by the Ostrava City Assembly, including all standard approval procedures, which would lead to a delay of several months in the competition.

Thank you for your understanding.

 

02

1/ V bodě 3.3.1. SP fáze služby není počítáno s ÚR. Řešené území dle podkladu P.03 je i s okolím objektu. Soutěžící budou řešit i dopravní napojení stavby včetně např. dostavby věže, jak navrhují památkáři.

Pokud by následná zakázka byla realizována včetně ÚR, nebylo by možné vyprojektovat žádné úpravy (zpevněné plochy, parkování, dopravní a pěší napojení) v řešeném území. Je to opravdu tak, nebo je v bodě 3.3.1. chyba?

Point 3.3.1. of the competition terms and conditions does not mention the land use approval procedure (“územní řízení”). The competition site (supporting document P.03) also includes the area surrounding the buildings themselves, and competition entrants will propose solutions for transport access to the site (including the extension to the tower as proposed by the heritage authority).

If the contract was to be undertaken without any land use approval procedure, this would mean that no alterations (e.g. surfaced areas, parking, transport access, pedestrian access) could be made to the site. Is this really the case, or is it an error in the text of point 3.3.1.?

Nezařazení fáze ÚR v bodě 3.3.1. vzniklo na základě výslovného požadavku zadavatele. 

Za těchto okolností porota předpokládá, že nebude-li možné správní řízení sloučit, bude stavba zahájena podle plánu a ty části souboru objektů, které budou podléhat územnímu řízení, budou řešeny jako samostatné stavební objekty či etapy.

 

The land use approval procedure was not listed in point 3.3.1. as a result of a direct request by the contracting authority. The jury expects that if this procedure cannot be merged with the building approval (permit) process, the building work will begin according to plan and the parts of the site that are subject to the land use approval procedure will be categorized as separate structures.

 

2/ Grafická část 6.2.

V bodě 6.2.4. SP je uvedeno: „Uspořádání soutěžních panelů je ponecháno na soutěžících.“ Znamená to, že každý panel musí obsahovat pouze, co je uvedeno v bodech 6.2.1. – 6.2.3. nebo je možné obsah na jednotlivé panely pozměnit. Přehodit tak, aby požadovaný obsah byl splněn a dodržen a je jedno, na kterém ze tří panelů je to umístěno?

Graphic part 6.2

In point 6.2.4. of the competition terms and conditions it is stated that the layout of the panels is left to the entrant’s discretion. Does this mean that each panel must only contain what is set out in points 6.2.1. – 6.2.3., or is it possible to alter the content of the individual panels? – i.e. to rearrange the content and distribute it across different panels?

Porota pro snadnější orientaci doporučuje dodržení rozvrhu obsahu panelů, nedodržení nebude vnímáno jako důvod pro vyloučení atd.

 

The jury recommends compliance with the prescribed content of the panels. However, failure to do so will not be considered sufficient grounds to exclude the entrant from the competition.

3/ K soutěžním podkladům

Z průběhu soutěže je zřejmé, že porota schválila soutěžní podmínky, aniž by odsouhlasila a měla k dispozici komplet soutěžních podkladů. K dnešnímu dni, 14. 3., soutěžící stále nemají podklad SHP a STP, ač měl být dle SP doplněn ke dni vyhlášení 2. fáze, 7. 3. 2017. Lhůta pro dotazy končí 15.3. Bude lhůta pro dotazy resp. odevzdání prodloužena, aby mohli mít soutěžící možnost se s dotazem obrátit i po prostudování SHP a STP?

Re: competition supporting documentation

It is clear that the jury approved the competition terms and conditions without having approved (or had at their disposal) the complete set of supporting documentation. As of today (14 March) the entrants still do not have access to the historical building survey and the structural-technical survey, although according to the terms and conditions these should have been provided by the beginning of the second stage of the competition, i.e. 7 March 2017. The deadline for entrants’ questions is 15 March. Will this deadline (or the deadline for submissions) be extended in order to give entrants time to submit questions after studying the historical building survey and the structural-technical survey?

 

Podklady vycházející ze zaměření objektu tzn. stavebně historický a stavebně technický průzkum se bohužel díky havarijnímu stavu některých částí a komplikacím s tím spojenými nepodařilo pořídit dříve. Z toho důvodu se poroto dohodla, že lhůta na dotazy bude prodloužena do data odevzdání soutěžních návrhů.

Unfortunately, due to the poor state of repair of the site and related complications, it was not possible to compile these supporting documents (the historical building survey and the structural-technical survey) earlier. For this reason the jury has decided that the deadline for questions will be extended up to the deadline for submission of competition proposals.

 

03

 

we have the following questions regarding the competition documentation:

– is the section „D“ of the building (dated 1926-27) also considered as a monument?

The building as a whole is considered a cultural monument; it is listed in the register of cultural monuments. The way in which proposals handle this valuable historical material is a major criterion for evaluation.

– is there possibility to build anywhere else on the site except for the place specified in the documentation (place of demolished building along Porazkova street)? Are there any limitations on size and height of the new structures?

It is not necessary to build exactly on the site of the demolished building along Porážková St. There are no limitations on size and height.

– what is the floor area currently used by Plato Gallery? Are there any spatial requirements for the exhibition space (required minimum sqm)?

The total exhibition space should be at least 1500 m². The main exhibition hall should be at least 800 m². It is the task of the architect to maximize the exhibition space without restricting the operating areas and other functions.

– are there any requirements for the minimal floor area of the storage and depository?

Minimum storage space is 100 m², minimum depository space 50 m².

– which is the space referred to as ‚main exhibition space‘ in the documentation? How should we understand ‚the dual levels of the floors and ceiling‘? (Basic principles of the reconstruction..)

The main exhibition space is in the main slaughterhouse building. The way in which proposals handle this valuable historical material (including the authentic and characteristic spatial parameters of the slaughterhouse) is a major criterion for evaluation.

– is there another building planned to be built in the newer part of the site expected to be used by the National Moravian-Silesian Theatre?

Yes, plans are currently being drawn up for other cultural institutions.

 

Máme následující dotazy-

 

– Je část „D“ budovy (1926-27) taky považována za památku? (asi tím myslí, jestli je to pod památkovou ochranou, ale není to z anglického textu úplně jasné)

K objektu jako k celku přistupujeme jako ke kulturní památce, je zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek. Způsob nakládání s historickou materií je významným hodnotícím kritériem.

– Je přípustné v objektu stavět jinde než v místě, které je vyznačeno v dokumentaci (tj. v místě zbouraného objektu na ul. Porážkové)? Platí nějaká omezení velikosti a výšky nových staveb?

Není nutné požadovat, aby se stavělo přesně v místě zbouraného objektu na ul. Porážkové. Rovněž omezení velikosti a výšky není stanoveno.

– Jaká je současná podlahová plocha (m2) galerie Plato? Existují nějaké prostorové požadavky na výstavní plochu (min. m2)?

Celková výstavní plocha by se měla mít minimálně 1.500 m2. Hlavní výstavní sál by měl mít nejméně 800 m2. Je úkolem architekta maximalizovat výstavní plochu bez omezení provozního zázemí a dalších funkcí.

 – Existují nějaké požadavky na min. podlahovou plochu skladu a depozitáře?

Minimální skladovací plochy 100 m2 a minimální plocha depozitáře 50 m2.

– Kde se nachází prostor, který je v dokumentaci označen jako „hlavní výstavní prostor“? Co konkrétně znamená „dvojí úroveň podlah a stropu“ (z dokumentu „Rekonstrukce, základní principy“)?

Hlavní výstavní prostor se nachází v hlavní budově jatek. Způsob nakládání s historickou materií včetně autentických a pro objekt jatek charakteristických prostorových parametrů je významným hodnotícím kritériem.

 – Plánuje se stavba nějaké jiné budovy v novější části objektu pro potřeby Národního divadla moravskoslezského?

 Ano, plány stavby pro další kulturní instituce jsou ve fázi rozpracovanosti.

 

Dotazy ze dne 15. 03. 2017 – doplněk

DOTAZ: Je část „D“ budovy (1926-27) taky považována za památku? / is the section „D“ of the building (dated 1926-27) also considered as a monument?


DOPLNĚNÍ ODPOVĚDI: Ve stavebně historickém průzkumu je provedena kategorizace jednotlivých částí památky a jsou vyznačeny konstrukce a prostory tvořící podstatu objektu, a pak části hodnotné, popřípadě částečně či zcela rušivé. V případě částí tvořících podstatu objektu (A, B, C) předpokládáme patřičné nakládání s historickou materií (tzn. jejich památkovou obnovu). V případě  částí zařazených do kategorie „hodnotné“ (zvl. dotazovaný objekt D), a částečně či zcela rušivých partií, předpokládáme invenční vstup současné architektury za použití příslušné architektonické metody podle jednotlivými tvůrčími týmy zvolené celkové koncepce konverze  – tj. ať už za použití metody kontrastu nebo materiálového či formového přizpůsobení se památce.

 

The historical building survey categorizes the individual parts of the monument and identifies the structures and spaces that make up the core part of the site; it also identifies the other parts of the site (not forming part of the core) that are categorized as valuable, and also the parts of the site that are categorized as partially or entirely inappropriate. In the case of the core part of the site (A, B, C), we expect entrants to approach this historical material with sensitivity (i.e. to carry out a restoration of the heritage site). In the other parts of the site that are categorized as valuable (i.e. part D, to which the question refers), and to some extent in the partially or entirely inappropriate parts of the site, we expect entrants to propose inventive solutions based on contemporary architecture, using appropriate architectural methods to complement the overall conversion concept chosen by the entrant – whether entrants choose to use similar materials to the monument part of the site or whether they prefer to apply an approach based on contrast.

 

DOTAZ: Je přípustné v objektu stavět jinde než v místě, které je vyznačeno v dokumentaci (tj. v místě zbouraného objektu na ul. Porážkové)? Platí nějaká omezení velikosti a výšky nových staveb? – is there possibility to build anywhere else on the site except for the place specified in the documentation (place of demolished building along Porazkova street)? Are there any limitations on size and height of the new structures?

 

DOPLNĚNÍ ODPOVĚDI: Objekt se nachází na území Městské památkové zóny Moravská Ostrava, kde je předmětem památkové ochrany mj. historický půdorys sídla a jemu odpovídající hmotová skladba zástavby – viz závazné stanovisko Magistrátu města Ostravy (ZS 230/2016 ze dne 13.12.2016). Při posuzování soutěžních návrhů bude ale zohledněna skutečnost, že záměrem není vybudovat komerční stavbu, ale  veřejnou budovu s kulturní funkcí celorepublikového významu, která by jistě mohla být ztvárněna tak, aby byla ve struktuře města dobře rozpoznatelná.  V tomto případě lze akceptovat, pokud se budova bude vymykat z regulace uplatňované pro běžnou městskou zástavbu. Z hlediska památkové péče je ovšem takový vstup do historické zástavby podmíněn apriorním požadavkem, aby nebyl na úkor existujícím hodnotám.

 

The site is located within the Moravská Ostrava urban heritage zone; protected elements of this zone include the historical street layout and the corresponding size and arrangement of the buildings – see the binding statement by the Ostrava City Authority (ZS 230/2016 dated 13.12.2016). When assessing competition proposals, the jury will take into account that the purpose of the conversion is not to create a commercial building, but a public building with a cultural function of nationwide importance; certainly it is acceptable for the building to be designed in such a way that it is clearly distinguishable from the normal urban fabric. In this case it is acceptable if the building does not comply with the regulations that are applied to standard urban building designs. However, in view of the heritage value of the site, any addition to the existing historical structures must not be at the expense of existing heritage values.

Dotazy ze dne 04. 04. 2017

 1. Supporting documentation P01 states: “Take into account the possibility of adding an extension to the building, or constructing a separate new building based on the ground plan of the demolished pig slaughterhouse (function: extended visitor services facilities and exhibition hall)”. Does this mean that the extension can be built at the same time as the slaughterhouse reconstruction, or is it viewed as a possible future stage?

Answer: If the costs do not exceed the limit stated in the competition terms and conditions, the contracting authority would carry out the reconstruction and the extension at the same time. If the costs were in excess of the limit, the extension would need to be a separate phase in the future. With regards to any necessary land use approval, the contracting authority would decide on the most suitable administrative procedure.

 

 1. If the extension were to be built at the same time as the reconstruction, are the minimum m2 surfaces given in the answer to question 3 (dated 15.3.2017) for both buildings together, or only for the reconstructed part?

Answer: The minimum areas do not refer to both buildings together.

 

 1. Similarly to question 2 – is the maximum budget stated in the competition terms and conditions only for the reconstruction, or does it also include other new buildings?

Answer: The budget is for the reconstruction. If the budget is sufficient to also cover the construction of new buildings, these new buildings can be included in it. If not, the new buildings can be planned for a future phase, but there is no guarantee that they will be built.

 

 1. Re: the answer to question 3 “The main exhibition hall should have an area of at least 800 m2.” How is the main hall defined (no room at the site has the given dimensions)? Is it possible to conceive the main hall as interlinked individual rooms, even on different floor levels, which together form a single main exhibition area? Or is the requirement for a single compact undivided space?

Answer: the main exhibition space need not be a compact single space, but it must be spaces that can be clearly perceived and used as a single entity.

 

 

 

 1. V souteznich podkladech P01 je napsáno „Vzít v úvahu možnost přístavby, respektive samostatného objektu na půdorysu stržené budovy porážky vepřů (funkce: rozšířený návštěvnický servis a
  výstavní sál)” Je s přístavbou tedy počítáno souběžně s rekonstrukcí Jatek nebo se jedná o možnost, další eventuelní etapu?

 Odpověď: v případě, že náklady nepřekročí limit zvedený v soutěžních podmínkách, přistoupil by zadavatel k realizaci souběžně. V opačném případě by se muselo jednat o případnou další etapu. K otázce případného územní řízení – zadavatel při realizaci projektu zvolí nejvhodnější postup správního řízení.

 

 1. Pokud se s přístavbou uvažuje souběžně s rekostrukcí, jsou m2 minimalnich ploch uvedene v  odpovědi k dotazu 3 z 15.3.2017 sdilené pro oba objekty či pouze pro rekonstruovanou část?

Odpověď: Minimální plochy nejsou míněny jako sdílené pro oba objekty.

 

 1. Podobně jako u dotazu 2 je max. rozpočet  určený v soutěžních podmínkách určen pouze pro rekonstrukci nebo se dělí v případě navrženi dalších objektů i mezi ně?

Odpověď: Rozpočet je určen pro rekonstrukci. Pokud se další objekty do uvedeného limitu stavby vejdou, lze je do ní zahrnout. Pokud ne, bude se jednat o možnostech druhé etapy, avšak bez záruky její realizace.

 

 1. Z odpovedi k dotazu 3 „Hlavní výstavní sál by měl mít nejméně 800 m2“. Jak vnímat hlavní sál (žádná místnost v objektu nemá dané výměry)? Je možno toto chápat jako navzajem propojene jednotlive místnosti např i na různých podlažích, ktere dohromady tvoří onen hlavní výstavni prostor?” Nebo je požadavek na vytvoření jednoho kompaktího nedeleného prostoru?

Odpověď: Nemusí se jednat o kompaktní prostor, ale o prostory jednoznačně vnímatelné a užívané jako celek.