9. PRŮBĚH SOUTĚŽE

Zpět na soutěžní podmínky

9.1. Projednání soutěžních podmínek před vyhlášením soutěže

9.1.1. Soutěžní podmínky byly odsouhlasené porotou soutěže na jejím ustavujícím zasedání dne 20.1.2017. Písemné potvrzení souhlasu je k dispozici u zadavatele.

9.1.2. Soutěžní podmínky byly schváleny zastupitelstvem města Ostravy dne 25.1.2017.

9.1.3. Česká komora architektů vydala k podmínkám potvrzení regulérnosti dne 30.1.2017 dopisem č.j. 149–2017/Šp/Ze.

9.2. Zahájení soutěže

9.2.1. Soutěž je zahájena dnem 3.2.2017. Tímto dnem začíná běžet lhůta pro podání žádostí o účast.

9.2.2. Zahájení soutěže bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek (http://www.isvzus.cz) a v Úředním věstníku EU.

9.2.3. Žádosti o účast se předkládají v uzavřené obálce označené dle odst. 4.5.5 na podatelně Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava v termínu do 24.2.2017 do 10,00 hodin.

9.2.4. Zadavatel vyhodnotí žádosti o účast z hlediska splnění podmínek účasti uvedených v odst. 4.1 těchto soutěžních podmínek do 1.3.2017.

9.2.5. Porota posoudí portfolia v souladu s odst. 4.5.2, 4.5.3 a 4.5.7 do 2.3.2017.

9.2.6. Zadavatel vyzve vybrané uchazeče k podání návrhů a informuje uchazeče, kteří vybráni nebyli do 7.3. 2017.

9.2.7. Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou dnem vyhlášení dostupné na profilu zadavatele.

9.3. Prohlídka soutěžního místa

Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 6.a 7.2.2017 s výkladem zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je vždy v 13,00 hodin před objektem.
Pro účastníky vybrané do 1. fáze soutěže bude uskutečněna další prohlídka dne 9. 3.2017.

9.4. soutěžní dokumentace

9.4.1. Z podmínek uvedených v odst. 5.4 mohou soutěžící požadovat vysvětlení soutěžní dokumentace do 15.3.2017 do 9,00. hodin.

9.4.2. Zasedání zadavatele a zástupců poroty k zodpovězení dotazů se uskuteční dne 15.3.2017.

9.4.3. Zadavatel zveřejnění odpovědi na dotazy do 20.3.2017.

9.5. Odevzdání soutěžních návrhů (1.fáze)

9.5.1. Soutěžní návrhy lze odevzdat kterýkoliv pracovní den v týdnu v době mezi 8,30 hod. až 15,00 hod. a v konečný den lhůty k odevzdání od 8,30 hod. do 15,00 hod. v podatelně zadavatele na adrese Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava.

9.5.2. Poslední termín odevzdání soutěžního návrhu, tedy konec soutěžní lhůty, je 21.4.2017 v 13,00 hodin.

9.5.3. Účastníka, který podá návrh po tomto termínu, zadavatel vyloučí ze soutěže. Při osobním předání má zadavatel právo návrh podaný po termínu dle odst. 9.5.2 nepřevzít.

9.5.4. V případě odeslání návrhu poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek je odesílatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na výše uvedenou adresu v termínu dle odst. 9.5.2.

9.5.5. Osoba přebírající návrhy je označí datem a časem převzetí. V případě osobního předání vydá účastníkovi potvrzení o převzetí návrhu s údaji o datu a času převzetí.

9.6. Přezkoušení návrhů

9.6.1. Přezkoušení návrhů provede sekretář a přezkušovatel bezprostředně po ukončení soutěžní lhůty.

9.6.2. Sekretář po rozbalení návrhů označí jednotlivé části návrhu číslem, pod kterým budou návrhy přezkoušeny a hodnoceny. Na základě rozhodnutí poroty či zadavatele mohou být čísla návrhů změněna; nejpozději však do okamžiku zahájení hodnocení návrhů.

9.6.3. Přezkušovatel a sekretář zpracuje z přezkoušení návrhů zprávu, kterou předloží porotě a přiloží k protokolu o průběhu soutěže.

9.7. Hodnotící zasedání poroty

Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje předběžně na dny 25.-26. 4. 2017. Přesné datum konání hodnotícího zasedání bude stanoveno v průběhu soutěže.

9.8. Výzva vybraným účastníkům k účasti ve druhé fázi soutěže

9.8.1. Na základě rozhodnutí poroty zajistí zadavatel vyzvání účastníků, jejichž návrhy byly vybrány pro druhou fázi soutěže, k účasti v druhé fázi.

9.8.2. Výzvu provede zadavatelem pověřená osoba, která otevře obálky „Kontaktní adresa“. Porotci, sekretář soutěže, přezkušovatel a přizvaní odborníci nebudou seznámeni se jmény vyzvaných účastníků.

9.9. Průběh druhé fáze soutěže

9.9.1. Průběh druhé fáze bude upřesněn a bude spolu s výzvou a ostatními dokumenty zaslán soutěžícím postupujícím do druhé fáze.

9.10. Protokol o průběhu soutěže

9.10.1. Ze všech zasedání poroty pořídí sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou poroty, protokol o průběhu soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem všichni členové poroty a potvrzuje osoba zapisující.

9.10.2. Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména

a) zápisy ze všech jednání poroty včetně záznamu hlasování;
b) zprávu o vysvětlení soutěžní dokumentace v průběhu soutěžní lhůty;
c) zprávu o převzetí návrhů a přezkoušení návrhů;
d) doporučení zadavateli k vyloučení účastníků ze soutěže;
e) seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů;
f) záznam průběh posouzení soutěžních návrhů včetně záznamu hlasování;
g) písemné zhodnocení všech návrhů;
h) rozhodnutí poroty o snížení počtu návrhů, tedy o výběru návrhů pro druhou fázi soutěže ev. upřesnění podmínek pro druhou fázi soutěže
i) informaci o otevření obálek Autor a jména účastníků přiřazená k číslům návrhů;
j) stanovisko poroty k výběru nejvhodnějších návrhů, ke stanovení jejich pořadí, k rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho zdůvodnění a dalších doporučení poroty;
k) prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty.

9.10.3. Do protokolu o průběhu soutěže mohou být zaznamenány odlišné názory členů poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají.

9.11. Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a jeho oznámení

9.11.1. Zadavatel je při výběru nejvhodnějšího návrhu vázán stanoviskem poroty.

9.11.2. Zadavatel přijme rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu do 90ti dnů od vydání stanoviska poroty.

9.11.3. Zadavatel může rozhodnout o novém posouzení návrhů z důvodů uvedených v § 148 odst. 7 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a § 11 odst. 1 Soutěžního řádu ČKA ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších změn a doplňků.

9.11.4. Zadavatel rozešle rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a protokol o průběhu soutěže všem účastníkům soutěže:

a) poštovní zásilkou do vlastních rukou, nebo
b) do datové schránky (u soutěžících, kteří uvedou údaje k datové schránce v obálce AUTOR

a to do deseti dnů od přijetí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu.

9.11.5. Výsledek soutěže zveřejní zadavatel po rozeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu na profilu zadavatele a dalšími způsoby, kterými zveřejnil vyhlášení soutěže.

9.12. Zpřístupnění soutěžních návrhů

Dnem rozeslání protokolů začíná běžet lhůta pro zpřístupnění soutěžních návrhů. Lhůta končí patnáct dní po doručení protokolu poslednímu účastníku soutěže.

9.13. Ukončení soutěže, zrušení soutěže

9.13.1. Soutěž je ukončena dnem, kdy:

a) všem účastníkům uplyne lhůta pro podání námitek proti výběru návrhu dle § 241 – 244 Zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a § 13 Soutěžního řádu ČKA ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších změn a doplňků, pokud námitky nejsou uplatněny,
b) v případě uplatnění námitek uplyne lhůta pro podání návrhu na řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHZ dle § 251 odst. 2 a 3 Zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pokud návrh není podán;
c) v případě podání návrhu podle § 251 Zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nabude právní moci rozhodnutí o zastavení správního řízení či zamítnutí návrhu.

9.13.2. Zadavatel má právo soutěž zrušit do doby rozhodnutí poroty.

9.13.3. V případě zrušení soutěže je zadavatel povinen uhradit účastníkům, kteří prokáží, že rozpracovali nebo zpracovali soutěžní návrh odškodné ve výši podílu z 600.000,- Kč.

9.13.4. Zadavatel do 30 dnů od zrušení nebo ukončení soutěže odešle oznámení o zrušení soutěže nebo její výsledek k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU.

9.14. Proplacení cen a odměn ev. náhrad nákladů spojených s účastí v soutěži

Ceny, odměny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu.

9.15. Veřejná výstava soutěžních návrhů

Veřejná výstava soutěžních návrhů bude zahájena nejpozději do tří týdnů od oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu.