8. CENY, ODMĚNY A NÁHRADY VÝLOH SPOJENÝCH S ÚČASTÍ V SOUTĚŽI

Zpět na soutěžní podmínky

8.1. Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži

Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve výši 1.900.000,- Kč (slovy: jedenmiliondevětsettisíc Korun českých).

8.2. Ceny

8.2.1. První cena se stanovuje ve výši 700.000,- Kč (slovy: sedmsettisíc Korun českých).

8.2.2. Druhá cena se stanovuje ve výši 350.000,- Kč (slovy: třistapadesáttisíc Korun českých).

8.2.3. Třetí cena se stanovuje ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc Korun českých).

8.3. Odměny

Zadavatel neudělí žádné odměny. Výpočet předpokládané výše odměn a jiných úhrad porotcům a jejich maximální výše je obsahem přílohy č. 2 k těmto soutěžním podmínkám.

8.4. Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži

Mezi účastníky, jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka 600.000,- Kč, (slovy:šestsettisíc Korun českých), maximálně však bude jednomu soutěžnímu návrhu přiznána částka 100.000,- Kč (slovy: jedno stotisíc Korun českých).

8.5. Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, popřípadě neudělení některých cen a odměn

Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších změn a doplňků, může porota, ve výjimečných případech rozhodnout, že některé z vypsaných cen a nebo odměn neudělí a částky na ně určené nerozdělí nebo rozdělí jiným způsobem. Ve zvláštních případech může porota rozhodnout o jiném rozdělení celkové částky na jednotlivé ceny. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu o průběhu soutěže, spolu se záznamem o hlasování řádných členů poroty.

8.6. Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži

8.6.1. Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10.000,– Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude zadavatelem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

8.6.2. Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.