6. SOUTĚŽNÍ NÁVRH

Zpět na soutěžní podmínky

6.1. Náležitosti soutěžního návrhu

Soutěžní návrh bude obsahovat:

a) 3 panely formátu 700 x 1000 mm (na výšku) z lehkého materiálu pro výstavní účely (dále jen „panely“) v jednom vyhotovení obsahující grafické vyjádření návrhu (viz bod 6.2);
b) textovou část v jedné spojené složce ve formátu A4 ve 3 vyhotoveních (viz bod 6.3);
c) digitální část na pevném nosiči dat v uzavřené obálce (viz bod 6.5);
d) obálku nadepsanou „Autor“(viz bod 6.5);
e) obálku nadepsanou „Kontaktní adresa“(viz bod 6.6).

6.2. Grafická část

6.2.1. Panel 01 bude obsahovat tato grafická vyjádření:

a) Situaci řešeného území v měřítku 1:500; řešené území je vymezeno ulicemi Stodolní, Porážková, Janáčkovou a prodlouženou Masnou;
b) Situaci širších vztahů v měřítku 1: 2000, vyjadřující vazby k místu;
c) Axonometrické zobrazení návrhu v měřítku 1:500.

6.2.2. Panel 02 bude obsahovat tato grafická vyjádření:

a) Půdorysy v měřítku 1:200;
b) Řezy v měřítku 1:200;
c) Pohledy v měřítku 1:200.

6.2.3. Panel 03 bude obsahovat tato grafická vyjádření :

a) Perspektivní zobrazení exterieru – nejméně -1x hlavní nástup, 1 x dle volby soutěžícího
b) Perspektivní zobrazení interieru – nejméně -1 x hlavní výstavní prostor, 1 x vstupní foyer

6.2.4. Uspořádání soutěžních panelů je ponecháno na účastnících.

6.3. Textová část

6.3.1. Textová část bude obsahovat:

a) titulní stranu;
b) seznam částí soutěžního návrhu označených pořadovým číslem a názvem části a navazujícími pořadovými čísly (viz odst. 6.8 písm. b) těchto soutěžních podmínek);
c) textové vyjádření návrhu (průvodní zprávu) obsahující v rozsahu 5 normovaných stran A4,
d) bilanci výměr a počtů; bilance bude vyhotovena podle podkladu P12,
e) zmenšené výtisky panelů grafické části ve formátu A4.

6.3.2. Textová část může dále obsahovat doplňující informace a technické specifikace návrhu formou textu, skic či schémat upřesňujících princip řešení a technické upřesnění návrhu v rozsahu maximálně 5 A4.

6.4. Digitální verze návrhu

6.4.1. Účastník předá soutěžní návrh v digitální podobě na pevném nosiči dat CD ROM / DVD ROM s následujícím obsahem v následujících formátech:

a) panely grafické části budou dodány ve formátu *.pdf v rozlišení pro publikování soutěžního návrhu na www popř. v katalogu soutěže,
b) textové vyjádření návrhu ve formátu *.doc nebo *.docx,
c) tabulka bilancí ploch a počtů ve formátu *.doc nebo *.docx popř. *.xls nebo *.xlsx.

6.4.2. Nosič bude označen nápisem „PLATO OSTRAVA“ a bude zabezpečen proti poškození.

6.4.3. Soutěžící vloží nosič do obálky nadepsané „Autor“.

6.5. Obálka nadepsaná „Autor“

6.5.1. Obálka bude obsahovat následující dokumenty:

a) údaje o účastníku soutěže – informace o autorovi / autorech návrhu a spolupracovnících, tedy jejich jména, adresy, vzájemný dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně, popřípadě telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy;
b) jméno a adresu kontaktní osoby pro komunikaci se sekretářem soutěže, číslo bankovního účtu, na které bude doručena případná cena anebo odměna, ID datové schránky;
c) nosič s digitální částí soutěžního návrhu.

6.5.2. Obálka bude zalepená, neporušená a zcela neprůhledná.

6.6. Obálka nadepsaná „Kontaktní adresa“

6.6.1. Obálka bude obsahovat jméno a adresu případně ID datové schránky osoby, jíž bude v případě postupu návrhu do 2. fáze soutěže zaslána výzva k účasti v druhé fázi s dalšími údaji a podklady.

6.6.2. Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná.

6.7. Náležitosti soutěžních návrhů v druhé fázi soutěže

Náležitosti soutěžního návrhu pro druhou fázi soutěže budou upřesněny na základě výsledků a vyhodnocení první fáze a budou zaslány postupujícím soutěžícím spolu s výzvou a případně dalšími podklady na adresu uvedenou v obálce „Kontaktní adresa“.

6.8. Označení návrhu a jeho částí

6.8.1. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 odst. 6.1 – 6.7 těchto soutěžních podmínek (panely, složka textové části, obálka nadepsaná „Autor“, obal pevného nosiče dat, obálka Kontaktní adresa) budou označeny následovně:

a) v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3×3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu,
b) v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3×3 cm, do kterého soutěžící umístí pořadové číslo části návrhu dle seznamu, který je součástí textové části,
c) v dolní části uprostřed označeny textem „PLATO OSTRAVA“

6.9. Obal návrhu

Všechny části návrhu (panely, složka textové části, model, digitální verze návrhu, obálka „Autor“, obálka „Kontaktní adresa“) budou vloženy do pevného a zalepeného obalu zabezpečeného proti porušení s nápisem „NEOTEVÍRAT – SOUTĚŽNÍ NÁVRH – PLATO OSTRAVA“ .

6.10. Úprava soutěžních návrhů pro druhou fázi soutěže

Úprava soutěžního návrhu pro druhou fázi soutěže bude zaslána postupujícím soutěžícím spolu s výzvou a případně dalšími podklady na adresu uvedenou v obálce „Kontaktní adresa“.

6.11. Podmínky anonymity soutěžního návrhu

6.11.1. Návrhy budou prezentovány anonymně. Žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami výslovně uvedenými v těchto Soutěžních podmínkách) nesmí obsahovat jméno a podpis účastníka či heslo ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k identifikaci účastníka a tím k porušení anonymity.

6.11.2. Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou zasílaných soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele:
Česká komora architektů
CZ 118 00 Praha 1 – Malá Strana, Josefská 6

6.11.3. Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek z území mimo Českou republiku, uvede účastník, vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesilatele, jako adresu odesilatele název a adresu profesního sdružení, v němž je podle práva platného v zemi odesilatele evidován, nebo jiné veřejné organizace, s níž se o tomto postupu dohodne.

6.11.4. Zadavatel vyloučí ze soutěže účastníka, u jehož návrhu přezkušovatel a sekretář při kontrole soutěžních návrhů nebo porota při hodnocení soutěžních návrhů zjistí porušení podmínek anonymity návrhu.

6.12. Důsledky nesplnění požadavků na soutěžní návrhy

6.12.1. Návrhy, které nebudou obsahovat některou z částí uvedených v odst. 6.1, porota vyřadí z posuzování. Budou-li návrhy příslušné části obsahovat, avšak tyto nebudou splňovat uvedené náležitosti, bude porota postupovat podle 6.12.3.

6.12.2. Návrhy, které poruší anonymitu, porota vyřadí z posuzování. Za porušení anonymity se považuje i nedodržení požadavků na obálku „Autor“ uvedené v odst. 6.5.2 a obálku „Kontaktní adresa“ uvedené v odst. 6.6.2.

6.12.3. Porota jednotlivě posoudí, zda dílčí formální odchylky návrhů od soutěžních podmínek, zejména –

a) odlišná velikost panelů než je uvedeno v odst. 6.1 písm. a);
b) odlišný počet výtisků textové zprávy než je uvedeno v odst. 6.1 písm. b);
c) odlišný formát textové zprávy než je uvedeno v odst. 6.1 písm. b);
d) absence některého z požadovaných grafických vyjádření uvedených v odst. 6.2;
e) absence některé z požadovaných náležitostí textové části uvedených v odst. 6.3.1;
f) textové vyjádření návrhu v rozsahu větším než je přípustný dle odst. 6.3.1;
g) odlišné označení soutěžních návrhů než je uvedeno v odst. 6.8.

nesnižují srozumitelnost návrhu, návrh nezvýhodňují a nevedou k porušení anonymity. Na základě tohoto posouzení porota rozhodne o vyřazení návrhu z posuzování nebo čtyřpětinovou většinou rozhodne, že návrh z posuzování nevyřadí.

6.12.4. Účastníky, jejichž návrhy porota vyřadí z posuzování, zadavatel vyloučí ze soutěže.