4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Zpět na soutěžní podmínky

4.1. Podmínky účasti v soutěži

Podmínky účasti v soutěži splní fyzické a právnické osoby, popřípadě jejich společnosti, které v žádosti o účast v soutěži prokáží, že:

 1. jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace nebo mají své sídlo v České republice nebo v některém z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace;
 2. nikdo z budoucích autorů popř. spoluautorů soutěžního návrhu a jejich spolupracovníků uvedených v seznamu vloženém v obálce nadepsané „AUTOR“ a v případě právnických osob též nikdo ze statutárních orgánů:
  1. se bezprostředně nezúčastnil na přípravě soutěžního zadání a na vyhlášení soutěže;
  2. není řádným členem nebo náhradníkem poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným odborníkem této soutěže;
  3. není manželem, přímým příbuzným, trvalým projektovým partnerem, bezprostředním nadřízeným či přímým spolupracovníkem osob uvedených v , bodech b.1 a b.2, pokud tyto osoby jsou uvedeny v soutěžních podmínkách;
  4. není členem samosprávných orgánů zadavatele nebo zaměstnancem úřadů zadavatele nebo právnických osob zřízených zadavatelem, které se podílely na projednávání a schvalování soutěžních podmínek, soutěžního zadání anebo se budou podílet na projednávání a schvalování výsledků soutěže, výsledků řízení o zadání zakázky v návaznosti na soutěž a výsledků zakázky zadané v návaznosti na soutěž.
 3. splňují základní způsobilost dle § 74 Zákona; č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 4. jsou zapsány v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci (nevztahuje se na fyzické osoby a jejich společnosti a na právnické osoby se sídlem v zemi, kde takové evidence není vyžadována);
 5. mají oprávnění k podnikání pro projektovou činnost ve výstavbě (nevztahuje se na osoby vykonávající činnost architekta jako svobodné povolání a na fyzické a právnické osoby se sídlem v zemi, kde takové oprávnění není vyžadováno);
 6. jsou autorizovanými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších změn a doplňků, případně autorizovanými architekty podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

4.2. Prokázání splnění podmínek účasti v soutěži

4.2.1. Účastník prokáže splnění podmínek účasti v soutěži dle odst. 4.1 čestným prohlášením vloženým do obálky nadepsané „Autor“ (viz odst. 6.5 těchto Soutěžních podmínek).

4.2.2. Pokud předloží žádost o účast v soutěži jako účastník více fyzických osob společně, musí každá z těchto osob splňovat podmínky uvedené v odst. 4.1 písm. a), b) a c). Splnění ostatních podmínek účasti prokazují tyto osoby společně.

4.2.3. Pokud předloží žádost o účast v soutěži jako účastník více právnických osob společně, musí každá z těchto osob splňovat podmínky uvedené v odst. 4.1 písm. a), b), c). a d). Splnění ostatních podmínek účasti prokazují tyto osoby společně. Splnění podmínek základní způsobilosti prokazují právnické osoby dle ustanovení § 74 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4.2.4. Účastník je oprávněn prokázat splnění podmínek uvedených v odst. 4.1 písm. e) a f) prostřednictvím jiné osoby.

4.2.5. Osoba prokazující splnění podmínky dle odst. 4.1 písm. f) musí být budoucím autorem nebo spoluautorem návrhu.

4.2.6. Zahraniční účastník prokazuje splnění podmínek účasti v soutěži v rozsahu odpovídajícím právnímu řádu země, v které má sídlo.

4.2.7. Účastník, který bude na základě výsledků jednacího řízení bez uveřejnění vyzván k uzavření smlouvy, předloží zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie listin dokládající splnění podmínek účasti v soutěži uvedených v odstavci 4.1.

4.3. Důsledky nesplnění podmínek k účasti v soutěži

4.3.1. Pokud účastník nedoloží v obálce „Autor“ požadované dokumenty prokazující splnění podmínek účasti v soutěži dle odst. 4.2.1, projedná zadavatel s porotou možnost vyzvat účastníka k doplnění dokumentů. Rozhodne-li porota pro doplnění dokumentů, zadavatel ihned vyzve účastníka písemně k dodání požadovaných dokladů ve lhůtě do 10pracovních dnů. Do skončení této lhůty zadavatel přeruší zasedání poroty, v rámci něhož jsou posuzována portfolia uchazečů o účast v soutěži. V případě, že porota nerozhodne pro doplnění dokumentů nebo v případě, že účastník požadované dokumenty do skončení lhůty nedoloží, zadavatel jej vyloučí ze soutěže.

4.3.2. Pokud účastník nesplní podmínky účasti v soutěži, zadavatel jej vyloučí ze soutěže.

4.4. Vyzvaní účastníci

Zadavatel vyzývá k účasti v soutěži tyto účastníky:

a) Akad. arch. Petr Hájek; Praha
b) Ing. arch. Robert Konieczny; KWK PROMES, Katowice, Polsko
c) Arch. DI Arkan Zeytinoglu, Vídeň, Rakousko
d) Ing. arch. Irakli Eristavi, Zerozero s.r.o., Prešov, Slovensko
e) Wenink,Holtkamp Architecten, Eindhoven, Nizozemí

4.5. Snížení počtu účastníků

4.5.1. Uchazeči o účast v soutěži o návrh podávají zadavateli žádosti o účast, jejíž součástí bude portfolio. Zadavatel provede posouzení podmínek účasti uchazečů o účast a porota provede posouzení portfolií dle kritérií uvedených níže. Na základě výsledku posouzení zadavatel na základě stanoviska poroty vyzve maximálně pět uchazečů o účast k předložení soutěžních návrhů. V případě, kdy počet uchazečů bude nižší než pět, zadavatel vyzve všechny uchazeče.

4.5.2. Žádost o účast bude obsahovat:

a) doklady prokazující splnění podmínek účasti v soutěži dle odst. 4.2 těchto soutěžních podmínek,
b) portfolio referenčních prací

4.5.3. Portfolio referenčních prací (dále jen „portfolio“) bude předloženo 1x v tištěné podobě ve svázaném formátu A3 a 1x na CD ve formátu pdf v maximální velikosti 10 MB.

4.5.4. Portfolio bude obsahovat alespoň jednu referenční zakázku ne starší 20ti let od data vyhlášení soutěže realizovanou zaměřením a rozsahem podobné předmětu soutěže. K portfoliu bude přiloženo dobrozdání klienta alespoň u jedné z prezentovaných zakázek. U každé zakázky bude uveden autor projektu, místo projektu, cena stavby, rok realizace a kontakt na investora. Dále bude uvedena hrubá podlažní plocha, obestavěný prostor a stručná textová zpráva charakterizující projekt. Dodavatel prezentovaného projektu musí být identický s uchazečem o účast v soutěži. V případě společné účasti více subjektů musí portfolio obsahovat alespoň jednu referenční zakázku od každého z účastníků.

4.5.5. Žádost o účast bude doručena na adresu: Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava ve lhůtě do 24.února 2017. Žádost o účast bude doručena v řádně uzavřené neprůhledné obálce nadepsané: „NEOTEVÍRAT – ŽÁDOST O ÚČAST – PLATO OSTRAVA“.

4.5.6. Přezkušovatel soutěžních návrhů posoudí splnění podmínek účasti dle bodu 4.1 těchto soutěžních podmínek a předloží soutěžní porotě k postupu dle bodu 4.5.7.

4.5.7. Porota jmenovaná v bodě 1.4 těchto soutěžních podmínek provede posouzení předložených portfolií podle míry naplnění kritéria:

a) celková urbanisticko architektonická kvalita řešení referenčních zakázek, začlenění do struktury místa;
b) architektonická kvalita referenčních zakázek; kvalita nakládání s historickou materií.

Porota své závěry zapíše do protokolu o posuzování, kde popíše silné a slabé stránky předložených portfolií a navrhne zadavateli maximálně 5 z uchazečů o účast, kteří mají být vyzváni k doručení soutěžních návrhů.

4.5.8. Na základě stanoviska poroty zadavatel do 10 ti dnů přijme rozhodnutí o snížení počtu účastníků, vyzve vybrané uchazeče o účast k podání soutěžních návrhů a zašle zbývajícím uchazečům své rozhodnutí o tom, že nebyli vybráni k podání soutěžních návrhů. Všem současně zašle protokol o posuzování žádostí o účast.