3. DRUH A ÚČEL SOUTĚŽE, SPECIFIKACE NÁSLEDNÉ ZAKÁZKY

Zpět na soutěžní podmínky

3.1. Druh soutěže

3.1.1. Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako architektonická.
3.1.2. Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako užší, anonymní.
3.1.3. Podle počtu vyhlášených fází se soutěž vyhlašuje jako dvoufázová. Porota se souhlasem zadavatele může v řádně zdůvodněném případě od konání druhé fáze upustit a rozhodnout o pořadí a cenách na základě výsledků první fáze soutěže.
3.1.4. Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová.

3.2. Účel a poslání soutěže

3.2.1. Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky zadavatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné zakázky dle odst. 3.3 těchto soutěžních podmínek.
3.2.2. Zadavatel vyzve k účasti v JŘBU všechny účastníky, jejichž návrhy byly vybrány (umístili se na oceněných místech).

3.3. Specifikace následné zakázky

3.3.1. Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže zakázku na komplexní projektové zajištění pro stavbu – rekonstrukce/konverze objektu jatek pro účely galerie.

Zpracování všech základních fází služeb při vypracování projektové dokumentace, tedy –

FS 1 – Dopracování návrhu stavby (studie stavby)
FS 2 – Projektová dokumentace pro stavební řízení
FS 3 – Inženýring a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení
FS 4 – Projektová dokumentace pro provádění stavby
FS 5 – Soupis prací a dodávek
FS 6 – Autorský dozor

3.3.2. Honorář za provedení následné zakázky v rozsahu odst. 3.3.1 těchto soutěžních podmínek bude stanoven s ohledem na doporučené ceny dle www.cka.cz/cs/pro-architekty/kalkulacky, jeho maximální výše však může činit maximálně 15.000.000,- Kč (bez DPH). Odevzdáním soutěžního návrhu účastník deklaruje, že v případě, že bude na základě výsledku soutěže vyzván k účasti v JŘBU a předložení cenové nabídky, bude jeho nabídková cena stanovena uvedeným způsobem.