2. PŘEDMĚT SOUTĚŽE A SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ

Zpět na soutěžní podmínky

2.1. Předmět soutěže

Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení rekonstrukce/rekonverze objektu bývalých jatek (dále jen „Jatka“) včetně případných přístaveb pro účely galerie.

2.2. Soutěžní zadání

2.2.1. Zadavatel požaduje dodržení těchto parametrů řešení:

a) Návrh bude v souladu s podkladem P01 Soutěžní zadání – stavební program, který tvoří přílohu č. 1 k těmto soutěžním podmínkám;
b) Realizační cena soutěžního návrhu nepřesáhne částku 150 mil. Kč bez DPH.
c) Závazné stanovisko orgánu památkové péče dle přílohy č. 3 těchto soutěžních podmínek, který je podkladem P14.

2.2.2. Zadavatel účastníkům doporučuje zohlednit tyto požadavky:

a) Podklad P02 Jatka-historie; Jatka-teze památkové péče pro program připravované architektonické soutěže;
b) Podklad P10 Požadavek z pohledu osvětlení

2.2.3. Řešení výše neuvedených aspektů předmětu soutěže je ponecháno na invenci účastníků.

2.3. Důsledky nedodržení požadavků zadavatele na řešení předmětu soutěže

2.3.1. Nedodržení požadavků uvedených v odst. 2.2.1 písm a) a 2.2.2 může být důvodem k vyřazení návrhu z posuzování a k vyloučení účastníka ze soutěže.

Kvalita a komplexnost zapracování těchto požadavků do soutěžního návrhu je jedním z hodnotících kritérií soutěže a bude předmětem posouzení porotou. Nedodržení požadavků uvedených v odst. 2.2.1 musí účastník v návrhu vždy řádně zdůvodnit.

2.3.2. Účastník, který nedodrží požadavek uvedený v odst. 2.2.1. písm b) bude ze soutěže vyloučen.