12. OSTATNÍ PODMÍNKY

Zpět na soutěžní podmínky

12.1. Jazyk soutěže

Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém a anglickém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu proto musí být vyhotoveny v jednom z uvedených jazycích. V případě rozporu je rozhodné znění dokumentů v českém jazyce.

12.2. Právní řád

Soutěž bude probíhat v souladu s českým právním řádem.

12.3. Klauzule o akceptování podmínek soutěže

12.3.1. Svou účastí v soutěži potvrzují zadavatel, sekretář soutěže, přezkušovatel, porotci a přizvaní odborníci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou tyto Soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít.

12.3.2. Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže jakožto smlouvy a s rozhodnutími poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.