11. AUTORSKÁ PRÁVA

Zpět na soutěžní podmínky

11.1. Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu účastník – autor

Zajištění ochrany autorských práv k návrhu prokáže účastník

a) prohlášením, že účastník je zároveň autorem v případě, kdy soutěžní návrh překládá fyzická osoba, která je zároveň účastníkem i autorem, nebo právnická osoba, jejímž statutárním orgánem je osoba, která je autorem návrhu,
b) licenční smlouvou upravující vypořádání autorských práv mezi autory- fyzickými osobami předkládajícími návrh společně jako účastník,
c) licenční smlouvou upravující vypořádání autorských práv mezi právnickými osobami, předkládajícími návrh společně jako účastník, pokud je autorem návrhu statutární orgán nebo zaměstnanec právnické osoby,
d) licenční smlouvou mezi účastníkem a autorem v případě, že autor je poddovatelem účastníka.

11.2. Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu účastník – zadavatel

11.2.1. Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.

11.2.2. Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.

11.2.3. Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem zadavatele. Autoři těchto návrhů udělují zadavateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. Užití návrhů díla pro jiné účely, než jsou uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je vázáno na výslovné svolení autorů.

11.2.4. Neoceněné a neodměněné návrhy budou po ukončení výstavy na požádání vráceny autorům.