10. ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Zpět na soutěžní podmínky

10.1. Námitky

10.1.1. Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu podat zadavateli soutěže zdůvodněné námitky vůči formálnímu postupu poroty.

10.1.2. Námitky podává účastník (dále jen „stěžovatel“) písemně a musí v nich uvést, kdo je podává, proti kterému postupu poroty či zadavatele námitky směřují, v čem je spatřováno porušení soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel domáhá.

10.1.3. Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 15 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy a oznámí tuto skutečnost všem účastníkům soutěže. Pokud zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat návrh na zahájení rozhodčího řízení předsedovi Stavovského soudu a návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

10.2. Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

10.2.1. Návrh je nutné doručit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

10.2.2. Náležitosti návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a dalšího postupu stěžovatele se řídí podle ustanovení § 249 a násl. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek